EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Podporujeme zodpovedný prístup k odpadom a k životnému prostrediu.

Spoločnosť REDOX s.r.o., z pozície slovenského trhového lídra v dodávke komunálnej techniky, sa rozhodla konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu. Za týmto účelom sme v roku 2019 založili Nadáciu REDOX, so základným imaním 6.638€.
Nadácia sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity skupiny REDOX a plynulo nadväzuje na už rozbehnuté aktivity. Cieľom je podporovať aktivity orientované hlavne do oblasti podpory enviromentálneho povedomia verejnosti, ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory a rozvoja školstva, vedy a športu. Nadácia REDOX bola zapísaná do registra nadácii na Ministerstve vnútra SR dňa 5. marca 2019.

1
2
3
4
RX-4-NÁPIS (1)

Orgány Nadácie Redox

Správna rada

Správca

Revízor

 • JUDr. Roman Malček
 • Denisa Malčeková
 • Radovan Kramár
 • Lucián Rexa
 • Ing. Richard Drábik

Víziou Nadácie Redox je byť silným, transparentným, otvoreným, dôveryhodným partnerom pre oblasti podpory ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory rozvoja školstva, vedy a športu, a všade kde bude naša pomoc prospešná a vítaná. Nadácia REDOX chce vytvárať verejnoprospešné aktivity, grantové programy a sprostredkovať adresnú pomoc.

NADÁCIA REDOX

Etický kódex

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry, smerovania a hodnôt Nadácie REDOX. Etickými zásadami sa riadi každý člen správnej rady, správca nadácie, zamestnanci alebo pracovníci Nadácie REDOX. Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami Nadácie REDOX alebo ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu.


Nadácia REDOX je striktne apolitická, nestranícka, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna, svoju činnosť vykonáva pre verejný prospech a podľa príslušných právnych noriem. Nadáciu REDOX riadi správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. O našich výsledkoch vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom výročných správ.
Etický kódex nadácie je verejne dostupný dokument.

Politika konfliktu záujmov

 1. Členovia Správnej rady Nadácie REDOX, jej zamestnanci a pracovníci v trvalom pracovnom pomere a im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu Nadáciu REDOX požiadať o grant.
 2. Členovia hodnotiacich komisií programov Nadácie REDOX a im blízke osoby a organizácie, ku ktorým sú v trvalom pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z programu, kde sú členmi hodnotiacej komisie. Tieto osoby nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného podprogramu.
 3. Členovia správnej rady Nadácie REDOX, zamestnanci a iní pracovníci v trvalom pracovnom pomere s Nadáciou REDOX nemôžu mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a to v žiadnej fáze projektu.
 4. Zamestnanci a iní trvalí pracovníci Nadácie REDOX, členovia správnej rady Nadácie REDOX, a im blízke osoby, ktorí sú a) dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie a zároveň b) nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programov Nadácie REDOX pre tieto organizácie v prípade, ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú o grant, nie sú v konflikte záujmov. Sú však povinní o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a v týchto prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní.
 5. Správna rada Nadácie REDOX si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný prípad ako konflikt záujmov, ak je pravdepodobné, že prípadná podpora daného žiadateľa môže naznačovať úzke, hoci aj neformálne prepojenie medzi schvaľovacím orgánom a podporenou organizáciou, alebo ak táto podpora môže ohroziť vnímanie integrity Nadácie REDOX na verejnosti.
 6. Nadácia REDOX sa zaväzuje na akúkoľvek otázku, alebo podnet reagovať do 14 dní.

Poznámky

Pod pojmom „blízka osoba“ sa v zmysle §116 Občianskeho zákonníka rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, prípadne iné osoby, v pomere rodinnom alebo obdobnom, pokiaľ ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú. Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce (zákon. č. 311/2001 Z. z. v platnom znení). Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie plnenie na základe obchodnoprávnej, či občianskoprávnej zmluvy, pri ktorom dochádza k dodaniu tovaru a/alebo služieb.

Príbeh a poslanie

Spoločnosť REDOX s.r.o., z pozície slovenského trhového lídra v dodávke komunálnej techniky, sa rozhodla konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu, trvalo udržateľný rozvoj a enviromentálnu stabilitu. Nadácia REDOX sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity skupiny REDOX a plynulo nadväzuje na už rozbehnuté aktivity. Základnými myšlienkami a hodnotami, ktorými sa pri svojej práci riadime, a ktoré chceme presadzovať a podporovať, sú odhodlanie pomôcť, transparentnosť, trvalo udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom. Cieľom je podporovať aktivity orientované hlavne do oblasti podpory enviromentálneho povedomia verejnosti, ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory a rozvoja školstva, vedy a športu. 

Náplň nášho poslania

Naše poslanie napĺňame hlavne podporou aktívnych občanov a organizácií pomocou :

Finančných prostriedkov

Finančných prostriedkov

Podpora projektov

Podpora projektov

Grantové programy

Grantové programy

Dobrovoľníckou činnosťou

Dobrovoľníckou činnosťou

Vlastnými projektmi

Vlastnými projektmi
STU-spolu-PNG (1)
image-layers_4-2

Máte nejaké otázky ?

Napíšte nám