EX-20-white

Kontaktujte nás

A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci

Sledujte nás

Mechanicko – biologická úprava odpadu (MBÚ) – technológia HANTSCH

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TECHNOLÓGII HANTSCH

Pre naštartovanie  kompostovacieho procesu je nevyhnutné zmiešať jednotlivé zložky BRO, t.j. zelený a kuchynský bioodpad  a zabezpečiť tejto presne namiešanej zmesi optimálne podmienky na priebeh procesu v zmysle legislatívnych požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009

Hygienizačné zariadenie podľa tohto nariadenia musí zabezpečiť teplotu 70 o C v celom objeme po dobu 1 hodiny a priebeh procesu musí byť neustále monitorovaný.

Náklady stavebnej časti sú závislé od lokálnych podmienok, dostupnosti, podložia, spádu terénu a pod. Náklad stavebnej časti na 1 box je vysoký z dôvodu realizácie všetkých potrebných prípojok (elektrická prípojka cca 12-15 kW/box, vodovodná prípojka pre biofilter), ktoré je potrebné vybudovať 1x či je box jeden alebo ich je viac. S každým ďalším boxom rastú tieto náklady v priemere o 20-30% /box (nie násobne) ale kapacita zhodnotenia BRO rastie násobne. Životnosť investície z hľadiska plnenia svojho účelu je odhadovaná na 20-25 rokov, čo výrazne presahuje dobu jej vlastného odpisovania, ktorá je pre technológiu 8 rokov (3. odpisová skupina) a pre stavbu 20 rokov (5. odpisová skupina).

ROZŠÍRENÝ POPIS BIODOM S BIOFILTROM

ZASTREŠENÝ BIODOM S BIOFILTROM

Pozostáva z betónového boxu, v ktorého betónovom podloží je systém vetracieho a odvodňovacieho potrubia riadeného riadiacou jednotkou na pravidelné zásobovanie navezeného biologicky rozložiteľného odpadu kyslíkom. Boxy sú odliate metódou zvonového liatia z vodotesného betónu hutneného vysokofrekvenčnou vibráciou, čo vo výsledku zaisťuje, že boxy sú bezškárové a úplne vodotesné a nevyžadujú žiadnu dodatočnú hydroizoláciu.

Prekrytie boxu je zabezpečené inštaláciou špeciálnej nadstavby tzv. biodom s biofiltrom. Aeračný box je  napojený na  kontajner pre filtráciu obsahujúcim biofilter s tkaninou.

Cieľom aeróbneho procesu je nárast teploty materiálu a tým dokončenie biologickej stabilizácie. Vyskladnený zhygienizovaný a stabilizovaný biologicky rozložiteľný odpad z aeračného boxu sa po 4 týždňoch bude vyvážať na plochu kompostárne, určenej na dozrievanie kompostu.

KOMPLETNÝ BIODOM

Zakryté riešenie s biofiltrom je možné doplniť systémom efektívneho vysúšania materiálu.

Dvojitá membrána strechy funguje na jednej strane ako slnečný kolektor, kde je vzduch ohrievaný zvrchu slnečnou energiou, zospodu je potom ohrievaný vzduchom z hromady, ktorá má teplotu takmer 80 stupňov. Ventilačným systémom a riadiacim systémom možno prevetrávať hromadu v boxe aj teplým vzduchom z okolitých hromád.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Vkladaný biologicky rozložiteľný odpad je spracovávaný v dvoch fázach.

PRVÁ FÁZA

Biologicky rozložiteľný odpad bude priamo navážaný do boxu, kde bude prevetrávaný. Prvá fáza prebieha vháňaním vzduchu pomocou centrifugálneho dúchadla cez potrubný systém, ktorý je uložený v podlahe po celú dobu kompostovania  t.j. 4 týždne. 

Aeračný proces

Aeračný proces umožňuje regulácia prevádzky pomocou dúchadiel, ktoré zaisťujú obsah kyslíka v rozsahu nastavených horných a dolných hodnôt (sú parametrizované v počítači), precízny prívod kyslíka k mikroorganizmom vylučuje nebezpečenstvo nedostatku alebo prebytku kyslíka, čo vedie k funkčným poruchám fermentácie a vysokej potrebe zavlažovania. Preto postup v takomto režime nevyžaduje zavlažovanie fermentovaného materiálu.

Prevetrávací režim

Prevetrávací režim je riadený riadiacou jednotkou na základe parametrov obsahu kyslíka v hromade snímaných sondou a korigovaný ešte prípadne teplotou hromady. V okamihu navážania je nastavený špeciálny režim prevzdušňovania. Riadenie vetracieho procesu prebieha pomocou centrálnej riadiacej jednotky, ktorá zbiera informácie a proces ovláda zapínaním a vypínaním dúchadla.

Jednotlivé hodnoty na grafe

Dolu uvedený graf znázorňuje časový priebeh vetrania. (červené stĺpce) k udržaniu obsahu kyslíka (zelená krivka) a konštantnej krivku teploty (červená krivka).

Pri biologickej stabilizácii nám regulácia prevádzky vetrania v hromade bioodpadu o zrnitosti 0 až 30 mm umožňuje niekedy skrátiť dobu kompostovania až na 2 týždne tj. po 10 dňoch pri vetraní cca 1 hod / deň je už produkt vo fáze tvorby humusu, hladina kyslíka je stabilná a jeho spotreba je už nulová.

Monitoring vzduchu, ktorý integruje všetky parametre, je pre každý konkrétny prípad prispôsobený.

Systém rozvodu vzduchu POTRUBIE & TRYSKY

Systém rozvodu vzduchu POTRUBIE & TRYSKY bol špeciálne vyvinutý pre kompostovanie. Vyhotovenie a výroba umožňujú na jednej strane trvalý prívod vzduchu do produktu po celej dĺžke jednotky (pri minimálnych stratách) a na druhej strane je zbernicou odpadovej vody.

V  biodome je v betónovej doske integrovaný vetrací systém.

Tento systém sa skladá z vetracích rámp v pozdĺžnom smere hromady s napojením na utesnený odtok, ktorý zároveň plní funkciu sifónu pre výluh. Tento je napojený na kanalizačný systém v mieste, ktorý je zaústený do zbernej nádrže v areáli kompostárne. 

Vetracie potrubie je tiež súčasť dodávky. Na vetracom potrubí sú umiestnené PEHD-TRYSKY. Potrubie je zaliate v betónovom debnení ale trysky sú voľné. (viď obr.)

Veľkosť a počet trysiek pre bežný meter sa určí na základe vzduchotechnické štúdie.

Odvodná drážka a sifón umožňujú okrem zberu odpadovej vody i regulovať tlak bez ohľadu na stupeň plnenia.

Centrifugálne dúchadlo pre vetranie je umiestnené na zadnej stene tunela, a privádza čerstvý vzduch podlahou pod hromadu. Vzduch sa rozvádza rovnomerne pod hromadou a tým sa zaisťuje optimálne zásobovanie kompostu kyslíkom.

Jednotka s dúchadlom a doska rozvodu vzduchu je definovaná na základe vzduchotechnickej štúdie, ktorá zohľadňuje kompostovacie vlastnosti bioodpadu a straty pri kompostovaní.

Pripojenie dúchadla vrátane sania dovoľuje držať hlučnosť 1 m od dúchadla na hodnote pod 80 dBA.

Parametre dosky, počty trysiek, počet rámp umožňujú držať diferenciu v zásobovaní kyslíkom medzi predným a zadným koncom tunela v rozmedzí 5% a tým sa dosahuje rovnomerné privádzanie kyslíka. Koncepcia trysiek eliminuje upchávanie a má nízke nároky na údržbu.

DRUHÁ FÁZA - PASÍVNA

Je dozrievanie s mechanickým obracaním produktu na dozrievacej ploche.

Stačí čelný nakladač 1 x až 3 x v priebehu 3 až 6 mesiacov.

Názov Hodnota
Kapacity ton/rok 2000
Počet boxov 1
Dĺžka boxu vonkajšia/ mm 14 000
Šírka boxu vonkajšia/ mm 6 600
Výška steny betónového boxu /mm 3 600
Hrúbka steny / mm 300
Výška zakládky / mm 2600
Doba kompostovania v boxe / týždne 2-3

SPOĽAHLIVÉ A OSVEDČENÉ SNÍMAČE

Jedná sa tu o prevedenie, ktoré bolo špeciálne vyvinuté pre kompostovanie. Pri tomto prevedení nie sme závislí na extrapolácii. Odpadajú chyby merania ovplyvnené teplotnými a tlakovými podmienkami okolia napr. pri mraze.

Táto technika využíva skúsenosti z už 20 ročnej prevádzky na viac ako 200 kompostárňach.

Stála optimalizácia snímačov nám dovoľuje obmedziť údržbu snímačov na minimum. Kalibrácia sa uskutočňuje priamo na PC.

Nová generácia senzorov kyslíka umožňuje rýchlu výmenu v priebehu niekoľkých minút a podľa produktu má životnosť 6 až 12 mesiacov.

V novej generácii možno elementy pri poškodení snímača (ohnutie puzdra, odtrhnutie kábla) opraviť v dielni.

Sledovanie mechanického a biologického procesu sa vykonáva od obslužného pultu, ktorý sa nachádza v administratívnych priesto

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Softvér PCAnywhere umožňuje rýchle a jednoduché decentrálne prístupy na PC, napr. sledovanie zo sídla vedenia spoločnosti, cez PC doma alebo v kancelárii.

PCAnywhere akceptuje rôzne metódy spojenia, ako Standardmodemy,

ISDN-spojenie, TCP / IP-a IPX / SPX-siete, priame pripojenie ako aj infračervené spojenie.

Technická dodávka

Nasledujúce nie je rozsahom dodávky

INFORMÁCIE PRE PROJEKTANTA

Beton XA2 C35/45 350 kg ES 0,50
Box –zdi. XA3 C35/45 360 kg ES 0,45
Doska XA2 C40/50 350 kg ES 0,50